نیک طب

آقای نیک منش

شماره تماس

045-33518728
09141528661

پزشکی عباس زاده

آقای عباس زاده

شماره تماس

045-33238277
09141512406

لوازم پزشکی سینا

آقای حیدری

شماره تماس

045-3323817
09143514773

کالای پزشکی پاستور

آقای قلی پور

شماره تماس

045-33249599
09143513154

لوازم پزشکی پوراکبر

آقای پوراکبر

شماره تماس

045-32524958