پزشکی جراحان

آقای زمانی

شماره تماس

041-35537029
09141140807

پزشکی نصر

آقای فرجی

شماره تماس

041-35537252

تجهیزات پزشکی کاظمی

آقای کاظمی

شماره تماس

041-35538865
09141158885

تجهیزات پزشکی ایران

آقای حلاجی نصب

شماره تماس

041-35535898

تجهیزات پزشکی نوین طب

آقای ساعدی

شماره تماس

041-22666835
09146519490

کالای پزشکی حکیم

آقای بابایی

شماره تماس

041-52248035
09901318274

کالای پزشکی امیر

آقای شیخ اسلامی

شماره تماس

042-32229099
09143231159

دیبا طب

آقای دیبایی

شماره تماس

041-37733535