رامان طب

آقای فاروقی

شماره تماس

044-33461838
09144480940

پزشکی خیام طب

آقای خدمتی

شماره تماس

044-35625938

تجهیزات پزشکی صلح جو

آقای صلح جوی

شماره تماس

09141614263

لوازم پزشکی بوعلی

آقای گلوانی

شماره تماس

044-36451099
09141607683

کالای پزشکی لابراطب

آقای جعفرزاده

شماره تماس

09146010317