کالای پزشکی پاستور

آقای مهدی زاده

شماره تماس

09188426365

مدیسا طب

آقای یوسفی

شماره تماس

084-32222499
09188431449

تجهیزات پزشکی حکیم

آقای عباس زاده

شماره تماس

084-33339688
09186953830

تجهیزات پزشکی کلانتری

آقای کلانتر

شماره تماس

09181420989