طب رضا

آقای قورچی

شماره تماس

051-47235500
09155811054

طب آفتاب

آقای قورچی

شماره تماس

051-47218150

پارس نوین

آقای قنبرزاده

شماره تماس

051-47242382

هوتن طب

آقای مویدیان

شماره تماس

051-32220380
09155113185

آقای استیری

آقای استیری

شماره تماس

09151734564

کالای طب امیر

آقای معماری

شماره تماس

051-44221901

طب پاستور

آقای میانبندی

شماره تماس

051-55242213
09151329334

تجهیزات پزشکی مدپلاس

آقای ناصری

شماره تماس

051-42237975
09151508079