دنیای طب

آقای برقانی

شماره تماس

058-56232014
09153849301

کالای طب فارابی

آقای مهدی پور

شماره تماس

058-56233665

طب نوین جودلی

آقای جودلی

شماره تماس

09354017544

کالای طب لیفین

آقای پربسته

شماره تماس

058-42211134
09365398200

پزشکی سینا

آقای باقری

شماره تماس

058-32239486
09153841763

کالای پزشکی پویان

آقای علیان

شماره تماس

058-42230331