کالای پزشکی پویا طب

آقای ملکی

شماره تماس

024-33324323
09193434459

بهراد طب

آقای علی محمدی

شماره تماس

024-33467506
09126418473

تجهیزات پزشکی رازی

آقای نظری

شماره تماس

024-35241020
09124422259

لوازم پزشکی بوعلی سینا

آقای صمدی

شماره تماس

024-25274889