پزشکی رازی

آقای خجسته

شماره تماس

023-33333928
09123314543

کالای پزشکی محمد

آقای جنتی

شماره تماس

023-13323844

کالای پزشکی نماطب

آقای نصیری

شماره تماس

023-33453041
09122167097

کالای پزشکی امیر

آقای عبیری

شماره تماس

023-14462695
09122312199

کالای پزشکی حکیم

آقای عباسی

شماره تماس

027-32234142
09124743094

کالای پزشکی رازی

آقای حسنی

شماره تماس

023-32231276
09121732190

کالای پزشکی بوعلی

آقای آقائی و خورشیدی

شماره تماس

027-32226568
09123739699

تجهیزات پزشکی مختاری

آقای مختاری

شماره تماس

023-34220680
09373179241

کالای پزشکی کیمیا طب

آقای غریب بلوک

شماره تماس

023-25255338
09126311931