درمان طب

آقای قنبرزهی

شماره تماس

054-33217077

تجهیزات پزشکی رویان طب

آقای جمال زهی

شماره تماس

054-12429701
09159007573

تجهیزات پزشکی بلوچ طب

آقای کسروی

شماره تماس

054-37229670
09159495627

تجهیزات پزشکی آریا

آقای کلبعلی

شماره تماس

054-32241210

کالای پزشکی خیام

آقای کشاورز

شماره تماس

054-37628575
09151411913