تجهیزات پزشکی طوس

آقای اخوان

شماره تماس

028-33227147
09127828430

لوازم پزشکی ضیاء

آقای حسن زاده

شماره تماس

028-33338227
09121813239

تجهیزات پزشکی نوین طب

آقای پیمان پاکزاد

شماره تماس

028-12244121
09124646917

تجهیزات پزشکی خمسه ای

آقای خمسه ای

شماره تماس

028-12245251
09127855669

تجهیزات پزشکی مجابی

شماره تماس

02833231105

09121818826

تجهیزات پزشکی سیناطب

آقای حقیقت

شماره تماس

02833341235

09121823342