پزشکی مرکزی

آقای کلهر

شماره تماس

08634134066

09181613037

پزشکی وافی

آقای وافی

شماره تماس

08642227588

09102050168

پزشکی علیرضا

آقای نیک بین

شماره تماس

08642213562

09121553309

پزشکی آریا طب امیر

آقای هاشمی

شماره تماس

08638225359

09188490069