تجهیزات پزشکی پردیس

آقای : رفیعی

تلفن تماس

محل کار : 07633671453

تجهیزات پزشکی ابن سینا

آقای : ایرانپور

تلفن تماس

تلفن همراه : 09171613372

کالای پزشکی وتوانبخشی محمد

آقای : میرزائی

تلفن تماس

تلفن همراه : 09375402714