کالای پزشکی تن آرا

آقای رحمتی

شماره تماس

017-32234152

لوازم طبی بوعلی سینا

آقای رفیع زاده

شماره تماس

017-32235628

کالای پزشکی آقسر

آقای اراززاده

شماره تماس

017-35446397
09363348875

شرکت پایاب طب کلاله

آقای اراززاده

شماره تماس

017-35448390
09111795733

تجهیزات پزشکی تازیکی

آقای تازیکی

شماره تماس

017-34225771
09113750379

تجهیزات پزشکی حاج سعیدی

آقای حاج سعیدی

شماره تماس

017-34224015
09396224348

کالای پزشکی سلامت

آقای رضوان نیا

شماره تماس

017-35229239
09113703865

لوازم پزشکی شفا

آقای رضوانی

شماره تماس

017-25558150
09112769491

تجهیزات پزشکی پاستور

آقای بای

شماره تماس

017-33228946

لوازم پزشکی سیناطب

آقای ساداتی

شماره تماس

017-33555592
09112766345

تجهیزات پزشکی مهر

آقای امیری

شماره تماس

017-45231256
09122891060