کالای پزشکی موعود

آقای : عباسی

تلفن تماس

محل کار : 03536265178

کالای پزشکی سجاد

آقای : دره شیری

تلفن تماس

محل کار : 03537252647

کالای پزشکی سادات طب

آقای : میر

تلفن تماس

محل کار: 03536206885

کالای پزشکی وحید طب

آقای : غنچه علی

تلفن تماس

محل کار : 03536284990

طب رازی

آقای عظیم زاده

شماره تماس

05632824133

طب نوین سجاد

آقای زینعلی

شماره تماس

03532622644

09361306934

پزشکی فلاح

آقای فلاح

شماره تماس

03532330900

09131536206