در طرح جدید استفاده از نوار سگک 5 سانتیمتری همراه با افزایش مچ بند موجب میگردد استخوانهای مچ دست از حمایت بیشتری برخوردار شوند و استفاده از این وسیله نیز راحت تر شود.