تجهیزات پزشکی پارسیان

هدایت نژاد

شماره تماس

025-36611363 تلفن محل کار

025-36604877 فکس

09122519714 همراه