شنیا طب

خانم صارم

شماره تماس

087-33245534

آبیدر طب

خانم مجیدی

شماره تماس

087-33290063
09181719723

تجهیزات پزشکی سنندج

آقای پویان

شماره تماس

09181710986

کالای پزشکی آرتین

آقای کریمی

شماره تماس

087-34262807

تجهیزات پزشکی آریا

آقای خندانی

شماره تماس

087-54264803
09188748172

تجهیزات پزشکی بدر

آقای عبدالمالکی

شماره تماس

09182733860

کالای پزشکی ابن سینا

آقای شاهرخی

شماره تماس

087-3241036
09188739678

کالای پزشکی پاستور

آقای گوهری

شماره تماس

087-25250018
09183723714

مریوان طب

آقای احمدزاده

شماره تماس

087-34523205

پزشکی کیانی

آقای کیانی

شماره تماس

087-36228363
09183741554

تجهیزات پزشکی حکیم

خانم نادری

شماره تماس

087-43228715

لوازم پزشکی سینا

آقای عبدی

شماره تماس

087-43224611