پزشکی رازی

آقای نیکپور

شماره تماس

034-32221227

پزشکی حکیم طب

آقای عسگری

شماره تماس

034-12235840

کالای پزشکی الوند

آقای نیک فرجام

شماره تماس

034-34263828

کالای پزشکی آریا

آقای ابراهیمی

شماره تماس

034-34267465
09131921002

پزشکی مدیکال

آقای قاسمی

شماره تماس

034-54236761
09133453242

تجهیزات پزشکی ابن سینا

آقای هندیزی

شماره تماس

034-42209917
09132796782

تجهیزات پزشکی زکریا

آقای برهانی

شماره تماس

034-33437894
09388308365

پزشکی یاران طب

آقای یوسف آبادی

شماره تماس

034-44321300

لوازم پزشکی زعیم زاده

آقای زعیم زاده

شماره تماس

034-44213680
09131449044