زانوبند کوتاه نئوپرن طب و صنعت فقط در یک سایز تولید می‌شود و قابل استفاده برای تمامی افراد می‌باشد.

موارد استفاده:

جلوگیری از آسیب لیگامان‌ها و مفصل زانو

ضرب دیدگی و کشیدگی لیگامان زانو

جبران ضعف لیگامانی

کاهش فشار وارد بر روی استخوان کشکک

حفظ و نگهداری استخوان کشکک در محل صحیح آناتومیک و جلوگیری از جابجایی آن

پیشگیری از پیشرفت برخی صدمات مربوط به لیگامان‌ها، عضلات و تاندون‌ها