آموزش یک روزه کاربردی وسایل ارتوپدی در پیشگیری و درمان  بیماریهای اسکلتی عضلانی در روز پنج شنبه مورخه 1395/02/30 با حضور 30نفر شرکت کننده در محل شرکت طب و صنعت برگزار گردید