خانه وسایل مربوط به اندام فوقانی و مچ بند اسپلینت انگشت
1
2345

70,000 ریال

اسپلینت انگشت

دفرمیتی های انگشتان دست
پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان
شکستگی و در رفتگی به عنوان آتل نگهدارنده و یا محافظت از پین های داخلی